Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Dierenkliniek Hamming, gevestigd aan Eikenlaan 139,
2691EC ’s-Gravenzande, is verantwoordelijk voor de verwerking van
cliëntgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.dierenkliniekhamming.nl
Eikenlaan 139
2691EC 's-Gravenzande
Tel: +31 0174 41 82 62

Jim Overtoom is de Functionaris Gegevensbescherming van
Dierenkliniek Hamming en te bereiken via info@dierenkliniekhamming.nl

Cliëntgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Hamming verwerkt uw clientgegevens doordat u
gebruik maakt van onze diensten, welke u zelf aan ons heeft verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de cliëntgegevens die wij
verwerken:
 • Initialen en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam van uw huisdier(en)
 • Foto's huisdier
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser
 • Apparaat type
Er kunnen foto's van uw huisdier gemaakt worden tijdens een consult
en/ of behandeling. Deze worden in het patiëntendossier van uw huisdier
opgeslagen en kunnen gebruikt worden voor het controleren van de
genezingsvoortgang van uw huisdier. Ook kunnen we altijd in overleg
met u foto’s maken voor Website of social media gebruik.
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto's van uw huisdier op
onze website of social media, dan kunt u dit aangeven.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die
wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter
niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact
met ons op via info@dierenkliniekhamming.nl,
dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij
persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Hamming verwerkt uw persoonsgegevens voor
de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om
  onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Dierenkliniek Hamming analyseert uw gedrag op de website,
  om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Hamming neemt op basis van geautomatiseerde
verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen
kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar
een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Hamming)
tussen zit. Dierenkliniek Hamming gebruikt de volgende
computerprogramma's of -systemen:
CMS applicatie:  
IDEXX Animana    

Doel:

Dit praktijkmanagement systeem wordt gebruikt om enerzijds uw
gegevens en die van uw dier(en) vast te leggen i.v.m. veterinaire
dossiervorming en anderzijds om boekhoudkundige (facturatie) redenen.

Grondslagen:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Hamming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan
strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende
(categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia, adres gegevens, enzovoort.

We bewaren uw gegevens in het belang van uw dier(en) en om
financieel-boekhoudkundige redenen zolang als het ons goeddunkt.
Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen, zullen wij dit altijd doen,
als aan uw financiële verplichtingen jegens ons is voldaan.

Uw gegevens en die van uw huisdieren zullen tot minimaal zeven jaar
na het overlijden van het dier worden bewaard, in verband met de
wettelijke bewaartermijnen van onder andere de belastingdienst.
Wilt u na deze termijn dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u
hiervoor een verzoek indienen bij Dierenkliniek Hamming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Hamming deelt uw persoonsgegevens met verschillende
derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst
en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Met IDEXX Animana
en Personal Card hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten,
waarin deze verwerkers aangeven zich aan de AVG te houden.
Dierenkliniek Hamming blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen
en zal nooit om commerciële redenen uw gegevens verkopen aan
een derde partij.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Hamming gebruikt functionele, analytische en tracking
cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek
aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer,
tablet of smartphone. Dierenkliniek Hamming gebruikt cookies met een
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden
worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we
cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte
content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder
is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor
een toelichting: Veilig internetten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of
te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Dierenkliniek Hamming en heeft u het recht op gegevensoverdraag-
baarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde dierenarts, te sturen. U kunt
een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging
van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens
sturen naar info@dierenkliniekhamming.nl. Om er zeker van te zijn dat
het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, MRZ (machine readable zone, destrook met nummers
onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer
(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Dierenkliniek Hamming wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid
heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder,
de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dierenkliniek Hamming neemt de bescherming van uw gegevens
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies,
onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op via: info@dierenkliniekhamming.nl

Datum laatste wijziging: mei 2018


© 2018 Dierenkliniek Hamming
Neem direct met ons contact op.

Tel: 0174 41 82 62